ตารางอบรมเดือนกรกฎาคม ณ อาคาร spec บ้านโป่ง จ.ราชบุรี