ทำแบบทดสอบออนไลน์
(ฟรี E-Certificate)

ทบทวนความรู้ทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมรับ E-Certificate (ฟรี)

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564
 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564
 3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ คปอ.
 4. ทบทวนความรู้ จป.ระดับหัวหน้างาน
 5. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น
 6. ทบทวนความรู้ OSH&E สำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่
 7. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 8. การใช้รถยกและการบำรุงรักษาเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย
 9. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
 10. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 11. ทบทวน จป.เทคนิค
 12. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 13. ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่
 14. COVID-19 กับการปรับเปลี่ยนบริบทด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการตามมาตรฐาน ISO 45001:2018