หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้านอื่นๆ

        บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขทะเบียน 66-13-007 เป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน  นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากกว่า 82 หลักสูตร  โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน  ทำให้การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูง

รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด

รหัส

เวลา

รหัส :

PS76

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS75

ชื่อ :

เวลา :

18 ชม.

รหัส :

PS74

ชื่อ :

เวลา :

12 ชม.

รหัส :

PS73

ชื่อ :

เวลา :

12 ชม.

รหัส :

PS72

ชื่อ :

เวลา :

12 ชม.

รหัส :

PS69

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS68

ชื่อ :

เวลา :

30 ชม.

รหัส :

PS59

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS57

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS56

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS55

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS53

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS52

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS51

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม./12 ชม.

รหัส :

PS50

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS48

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS46

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS42

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS41

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม./12 ชม.

รหัส :

PS37

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS31

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS26

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS24

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS18

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS17

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.

รหัส :

PS12

ชื่อ :

เวลา :

6 ชม.