หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ.

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

8/7/2567-9/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 15/7/2567-16/7/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 30/7/2567-31/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 30/7/2567-31/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 14/8/2567-15/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 20/8/2567-21/8/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 27/8/2567-28/8/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 5/9/2567-6/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/9/2567-10/9/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 10/9/2567-11/9/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 19/9/2567-20/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/10/2567-8/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/10/2567-10/10/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 21/10/2567-22/10/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 30/10/2567-31/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/11/2567-8/11/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 14/11/2567-15/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 20/11/2567-21/11/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 25/11/2567-26/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 12/12/2567-13/12/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 17/12/2567-18/12/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 23/12/2567-24/12/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(6) โรงแรม
(7) ห้างสรรพสินค้า
(8) สถานพยาบาล
(9) สถาบันทางการเงิน
(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Position No. of employee
50-99 100-499 500+
  Chairman (Employee) 1 1 1
  Mgt representative 1 2 4
  Worker representative 2 3 5
  Secretary 1
(High-technical Safety officer level)
1
(Safety Professional)
1
(Safety Professional)
Total 5 7 11
ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                                                           หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

                                                 และสภาพแวดล้อมในการทำงานทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัน/เวลา หัวข้อวิชา จำนวน วิทยากร
วันแรก
08.00-08.30 น ลงทะเบียน 30 นาที
08.30-08.45 น. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 15 นาที
 

08.45-12.00 น.

 

หมวดวิชาที 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(ก)   แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

3 ช.ม. วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10.45 -12.15 น.      (ข)  แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน

ประกอบกิจการ

(ค)   หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

12.00-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน 1 ช.ม.
 

13.00-16.15 น.

 

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก)   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

3 ช.ม. วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(ข)    สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วัน/เวลา หัวข้อวิชา จำนวน วิทยากร
วันที่สอง
08.00-08.45 น ลงทะเบียน 45 นาที
08.45-12.00 น. หมวดวิชาที่ 3 การบริหาร การจักการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(ก)   การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย       อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข)    การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงานของ ลูกจ้าง

3 ช.ม. วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(ค)   การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการ

(ง)    หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมสภาพการทำงานของลูกจ้าง

(จ)    การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย

ในการทำงาน

 

12.00-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน 1 ช.ม.
13.15-14.30 น. หมวดวิชาที่ 3 (ต่อ)

(ก)   การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(ข)    การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ค)   การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

(ง)    การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(จ)    การประชุมและการติดตามงาน

3 ช.ม. วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
16.30-16.45 น. ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

 

  • บรรยายใช้สื่อ PowerPoint
  • ชม VDO

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

8/7/2567-9/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 15/7/2567-16/7/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 30/7/2567-31/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 30/7/2567-31/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 14/8/2567-15/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 20/8/2567-21/8/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 27/8/2567-28/8/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 5/9/2567-6/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/9/2567-10/9/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 10/9/2567-11/9/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 19/9/2567-20/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/10/2567-8/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/10/2567-10/10/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 21/10/2567-22/10/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 30/10/2567-31/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/11/2567-8/11/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 14/11/2567-15/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 20/11/2567-21/11/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 25/11/2567-26/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 12/12/2567-13/12/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1900 17/12/2567-18/12/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 23/12/2567-24/12/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200