ความเป็นมา

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันสร้างสรรค์ วัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยใจมุ่งมั่นและแน่วแน่ เพื่อร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคาพยพและเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายงานความปลอดภัยทั่วประเทศ ร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง หน่ายงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลักดันคุณภาพชีวิตของคนงานในประเทศไทยด้วยปรัชญาที่ว่า “We value Safety Work,Safety life for all workers” “ เราเพิ่มมูลค่างานปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย เพื่อคนงานทุกคน”

เกือบระยะเวลา 10 ปีที่เรามุ่งมั่นภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการให้บริการฝึกอบรมโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมหนึ่งที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยความตระหนักของเราที่ว่า “ความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”  จึงทำให้เกิดบริษัท Perfect Safety Training&Consulting Co.,Ltd

นโยบายคุณภาพ

“ PERFECT ”

p

Professional

มุ่งมั่นให้บริการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

e

Edutainment

ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้

r

Relationships

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

f

Fulfill expectations

เพื่อให้บรรลุต่อความคาดหวัง

e

Expertise in field

ด้วยผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม

c

Compliance

สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย

t

Total improvement

ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร