พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร”

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร    “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” ในโครงการของขวัญจากใจกระทรวงแรงงาน “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” ภายใต้แนวคิด แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เพื่อให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของการลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมความปลอดภัย 

     ในโอกาสนี้ นายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง ประธานกรรมการมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ให้การต้อนรับ, นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม ครั้งนี้

     กิจกรรมครั้งนี้ ขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ใคร่ขอขอบคุณ คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่านอาจารย์รุจน์ เฉลยไตร กรรมการผู้จัดการ หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้เกียรติบรรยาย พร้อมทีมวิทยากรคุณภาพ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตรในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ