หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

เวลา

กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ

วิทยากร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม
09.00 – 12.15 น. ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้

1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

13.15 – 16.15 น ภาคปฏิบัติ

1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสาร

ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่

ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่

สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

(วิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ

ไม่เกิน 20 คน)

 

16.15 – 16.30 น. Post-test

 

หมายเหตุ * พัก-รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.45–15.00 น.

* พัก-รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 -13.15 น.

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม