หลักสูตรดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงอย่างจริงจัง สามารถที่จะก้าวไปเป็นเจ้าหน้าที่หลักของทีมดับเพลิงในสถานประกอบการ โดยมีความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่าง ๆ การควบคุมเพลิงด้วยกำลังคนน้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงการเป็นหัวหน้าทีมชุดดับเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถทำเรื่องกับราชการขอรับรองการเป็นครูฝึกดับเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

  • ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับทางราชการกำหนด
  • เป็นเจ้าหน้าที่หลักในทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ
  • ผู้ที่จะก้าวไปเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิง
  • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯลฯ

ภาคทฤษฎี

– อันตรายของพนักงานดับเพลิง (Fire Hazard)

– การเข้าหาไฟ ด้วยการใช้ฝอยน้ำ (Water fog attack)

– เทคนิคการใช้กำลังพลน้อย (Minimum manpower)

– การประเมินสถานการณ์ (Size-up)

– ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการดับเพลิง

– ไฟไหม้ลักษณะต่างๆ และการควบคุม

– การดับไฟแก๊ส

– วิธีการใช้โฟม และการคำนวณอัตราการฉีดโฟม

– การวางแผนก่อนเข้าดับไฟ และการฝึกทำแผน ( Pre Fire Attack Plan )

ภาคปฏิบัติ

– ฝึกทบทวนการเคลื่อนที่เป็นทีม

– ฝึกการเข้าหาไฟด้วยน้ำ

– การเข้าดับไฟโดยใช้น้ำคลุมไฟจริงเป็นทีม

– เทคนิคการใช้กำลังพลน้อย

– การเข้าคลุมไฟจริงโดยใช้กำลังพลน้อย

– การเข้าควบคุมไฟ และการเข้าดับไฟจริงในลักษณะต่าง ๆ เป็นทีม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม