หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ  เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ  18  และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ 21  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่ยอู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้  จึงเปิดให้บริการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่  “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

 • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547
 • เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • หลักฐานประกอบการสมัคร

เวลา

กิจกรรม/หัวข้ออบรม

จำนวนเวลา

วันที่ 1 ทฤษฎี

08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน / เปิดการอบรม

15  นาที

08.15-08.30 ทดสอบ (Pre-Test)

15  นาที

08.30 – 09.30 น. กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

09.30 – 10.30 น. ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ

1 ชม.

10.30-10.45 พักทานอาหารว่าง

15  นาที

10.45 – 11.45 น. การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

1 ชม.

12.45 – 13.45 น. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

1 ชม.

13.45 – 14.45 น. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

1 ชม.

14.45-15.00 พักทานอาหารว่าง

15 นาที

15.00 – 15.30 น. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

30 นาที

15.30 – 16.00  น. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

30 นาที

วันที่ 2 ทฤษฎี

เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

เทคนิคการระบายอากาศ

อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

การดับเพลิงขั้นต้น

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

30 นาที

30 นาที

ภาคปฏิบัติ

 • การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการสวมใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือและ
 • ช่วยชีวิตในการทำงานในที่อับอากาศอย่างถูกต้อง
 • ฝึกปฏิบัติ การกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ
 • ฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้น

3 ชั่วโมง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน  จะต้องให้แพทย์ระบุว่า … มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศ
 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้ (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

25/7/2567-26/7/2567,ศูนย์ภาคปฏิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,5500