หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

หลักการและเหตุผล

ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้กับบริษัทและพนักงาน

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ ต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

8 ชั่วโมง (อบรมตั้งแต่เวลา 08.30 - 17:30 น.)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ประกายไฟ
  2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย
  3. เพื่อให้พนักงานใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงานเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกายไฟ
  5. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในดารใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ เช่นการวัดหาก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟได้
  6. เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว
  1. พนักงานทั่วไป
  2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

1 ชั่วโมง

2

ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร

1 ชั่วโมง

3

การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

0.5 ชั่วโมง

5

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

0.5 ชั่วโมง

6

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

1 ชั่วโมง

7

ประเภทของไฟ องศ์ประกอบไฟ การเกิดไฟ และการดับไฟประเภทต่างๆ

1 ชั่วโมง

8

อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

1 ชั่วโมง

9

ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

1 ชั่วโมง

10

การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

1 ชั่วโมง

11

การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก็ส การตรวจสอบอุปกรณ์ การเฝ้าระวังประกายไฟ และฝึกการใช้ถังดับเพลิง

3 ชั่วโมง

 

วันเวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

วันแรก

ภาคทฤษฎี

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

 

 

-ทำแบบทดสอบ PRE-TEST

-คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

-ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร

-การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ

 

 

 

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

-อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

-ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

-ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

-ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ

 

 

วันสอง

ภาคทฤษฎี

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

 

 

-อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

-ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

-การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

 

 

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.00

-การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก็ส การตรวจสอบอุปกรณ์ทำงาน การเฝ้าระวังประกายไฟ และฝึกการใช้ถังดับเพลิง

 

  • บรรยาย
  • การฝึกปฏิบัติ

การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

24/5/2567-24/5/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ (ปิดรับสมัครอบรม),1500