หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายหลายกรณีเกิดขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดความสูญเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บและขนย้ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารอันตราย จะต้องมีความรู้ในเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการต่อไป

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตรายอย่างถ่องแท้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอันตราย
 2. ป้ายเตือนและฉลากที่ใช้ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 3. การใช้ข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี (MSDS) เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 4. ข้อกำหนดในการขนย้ายและวิธีจัดเก็บสารอันตราย
  4.1. ข้อกำหนดของสถานที่จัดเก็บ
  4.2. ลักษณะของอาคารที่จัดเก็บ
  4.3. วิธีการจัดเก็บแยกตามประเภทสารเคมี
 5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
 6. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการควบคุมการหกรั่ว
 7. ฝึกปฏิบัติควบคุมการหกรั่วไหลในสนามฝึกของสมาคม
 • บรรยาย Case Study และฝึกปฏิบัติจริง
 1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 2. สามารถโต้ตอบเหตุการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ต้องแสดงหลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554 กำหนดให้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม