หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

27/6/2567-28/6/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 5/7/2567-6/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/7/2567-10/7/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 16/7/2567-17/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/7/2567-19/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 6/8/2567-7/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 15/8/2567-16/8/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 19/8/2567-20/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 22/8/2567-23/8/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 12/9/2567-13/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 16/9/2567-17/9/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/9/2567-19/9/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 24/9/2567-25/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 10/10/2567-11/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 18/10/2567-19/10/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 24/10/2567-25/10/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 28/10/2567-29/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/11/2567-8/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 12/11/2567-13/11/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 13/11/2567-14/11/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 27/11/2567-28/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 11/12/2567-12/12/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 17/12/2567-18/12/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/12/2567-19/12/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

มีเอกสาร

รายละเอียด

  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วันที่ 1
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-10.30 น. (๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. (๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.30 น. (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 2
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. (๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน และการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. (ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.30 น. (๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
16.30-16.45 น. ทดสอบหลังการอบรม
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้าเรียนครบ  12  ชั่วโมงจึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • บรรยายใช้สื่อ PowerPoint
  • ชม VDO

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

27/6/2567-28/6/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 5/7/2567-6/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 9/7/2567-10/7/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 16/7/2567-17/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/7/2567-19/7/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 6/8/2567-7/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 15/8/2567-16/8/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 19/8/2567-20/8/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 22/8/2567-23/8/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 12/9/2567-13/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 16/9/2567-17/9/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/9/2567-19/9/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 24/9/2567-25/9/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 10/10/2567-11/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 18/10/2567-19/10/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 24/10/2567-25/10/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 28/10/2567-29/10/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 7/11/2567-8/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 12/11/2567-13/11/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 13/11/2567-14/11/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200 27/11/2567-28/11/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 11/12/2567-12/12/2567,บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ จังหวัดสมุทรสาคร,1600 17/12/2567-18/12/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1900 18/12/2567-19/12/2567,อาคาร SPEC บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,2200