หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

รถโฟร์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ขับด้วย ความประมาท คึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชำนาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

มีเอกสาร

รายละเอียด

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถรถโฟร์คลิฟท์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
  2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี
  • ผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่โฟร์คลิฟท์
  • ต้องเป็นผู้ที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวข้อฝึกอบรม
           08.30-09.00                     ลงทะเบียน
           09.00-10.30                     การใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
                                                       อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยก
                                                       การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้รถยก
           10.30-10.45                      พัก
           10.45-12.0                         การตรวจเช็คสภาพรถ / การบำรุงรักษา
                                                       การใช้รถยกอย่างถูกวิธี
                                                       การใช้ความเร็ว / การเลี้ยวรถ
                                                       การหยุด /การจอดรถ
                                                       การบรรทุก
                                                       ทดสอบภาคทฤษฎี
            12.00-13.0                       พักทานอาหาร
            13.00-16.00                    สาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัย
                                                      ทดสอบปฏิบัติจริง
  • บรรยาย
  • การฝึกปฏิบัติ

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

29/6/2567-29/6/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 13/7/2567-13/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 19/7/2567-19/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 25/7/2567-25/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200