โครงสร้างบุคลากร

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นายนรินทร์ บุญพร้อม

ที่ปรึกษา

นายสุรศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์

ที่ปรึกษา

พันเอกสัญญา รอดโพธิ์ทอง

ที่ปรึกษา

นายสุเมธ เรืองทองดี

ที่ปรึกษา

ดร.รุจน์ เฉลยไตร

กรรมการผู้จัดการ

น.ส.ดวงฤทัย แป้นจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการ
/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

น.ส.พิชชาภา กันทะวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
/เลขานุการ

ดร.พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

ที่ปรึกษา/ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
International& Government Affairs Dept.

นายนรานันท์ พรหมศรี

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

นางอนัญญา สุขสมกลิ่น

เจ้าหน้าที่บริการและประสานงานฝึกอบรม

วิทยากรประจำหน่วยฝึก

ดร.รุจน์ เฉลยไตร

วิทยากรประจำหน่วยฝึก

นายสุรศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์

วิทยากรประจำหน่วยฝึก

น.ส.เนตรนภา โขมศิริ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์

ว่าที่ร.ต. เจนภพ ไวยธัญกิจ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ