หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่ “กิจการประเภทก่อสร้าง” ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทำงานไม่สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้ แต่การลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้

อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้าน ได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกวิธี และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

มีเอกสาร

รายละเอียด

  1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างไรให้ความปลอดภัยในทำงานบนนั่งร้าน
  2. เพื่อให้รู้จักวิธีการค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในทำงานบนนั่งร้าน
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติในการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านให้ถูกวิธีและปลอดภัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.หัวข้อบรรยาย
08.30-09.30             1.กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
                                       – กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
                                          และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551  หมวด 11 การทำงานใน
                                          สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ
                                       – แนวทางด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอื่นๆ
09.30-10.30 2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
                                       – สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับที่สูง
                                       – อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉิน
10.30-10.45 พัก
10.45-11.20 3.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
                                       – หลักการชี้บ่งอันตรายในการทำงานบนที่สูง
                                       – มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงตามลักษณะต่างๆ
                                       – หลักการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย
                                       – การวางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงและการเตรียมการสำหรับการช่วยเหลือกู้ภัย
11.20-12.00                4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง
                                       – ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
                                       – ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง
                                       – อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆตามลักษณะงาน
                                       -การตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันการตก
12.00-13.00 พักทานอาหาร
13.00-14.30 -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน และประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน
                                          -กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
                                          -ข้อกำหนดต่างๆในงานนั่งร้าน
14.30-14.45 พัก
14.45-16.00 -มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน และการเตรียมการติดตั้งนั่งร้าน
                                          -การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน และเทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จ
16.00-16.30                    -ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test)
2.ระยะเวลาอบรม  1 วัน ( 6 ชั่วโมง)
3.วิธีบรรยาย บรรยาย   / การฝึกปฏิบัติ
4.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล    ทดสอบก่อน-หลังการอบรม/ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %
.5สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม       วุฒิบัตรผ่านการอบรม
*กำหนดการอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*
  • บรรยาย
  • การฝึกปฏิบัติ

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

22/6/2567-22/6/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 28/6/2567-28/6/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1200 29/6/2567-29/6/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 6/7/2567-6/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 13/7/2567-13/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 19/7/2567-19/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ ปทุมธานี,1200 31/7/2567-31/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200